19 września 2018. imieniny: Konstancja, January
Szkoła Podstawowa
w Mogielnicy
tel. +48 48 663-50-15
pspmogielnica@wp.pl
  

ŚWIETLICA SZKOLNA


REGULAMIN ŚWIETLICYŚwietlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele
i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.Cele i zadania świetlicy
Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
8. Sprawują opiekę nad dożywieniem.Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;

 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;

 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

 • rozwijanie samodzielności i samorządności;

 • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;

 • organizowanie dożywiania poprzez nadzorowanie wydawania obiadów i śniadań

 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.Założenia organizacyjne.


1.
Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7.00-16.00.
2.
Zapisy dzieci na świetlicę odbywają się do 15 września każdego roku szkolnego

3. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (kartę należy pobrać u wychowawcy świetlicy).

4. Na podstawie zebranych kart powołana komisja rekrutacyjna ustala listę uczniów objętych stałą opieką świetlicy.

5. Analiza informacji zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” jest podstawą określenia formy i zakresu opieki nad dzieckiem w świetlicy.

 6. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki.Wychowankowie świetlicy
1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów dojeżdżających autokarem do szkoły, rodziców pracujących oraz dzieci z rodzin wymagających wsparcia i dzieci nauczycielskich.

 2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie np. dzieciom nie uczestniczącym w wycieczkach klasowych, oczekujących na rodziców.


2. Prawa uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 1. Uczniowie korzystający z opieki świetlicy mają prawo do udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy innych zajęć prowadzonych w ramach art.

 2. Prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez kierownika świetlicy.

 3. Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;

 4. Wpływa na planowanie pracy w świetlicy;


 

3. Obowiązki uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 1. Systematycznego udział w zajęciach,

 2. Zgłaszania swoją obecność oraz każdorazowo meldowania swojego odejście u wychowawcy świetlicy, 

 3. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania swojej nieobecności na zajęciach,

 4. Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),

 5. Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy oraz pozostałych pracowników

 6. Natychmiastowego meldowania wszelkich wypadków,

 7. Odrabiania zadanych lekcji pod opieką wychowawcy świetlicy,

 8. Dbania o porządek i wystrój świetlicy oraz korytarza,

 9. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,

 10. Poszanowania ciszy , spokoju oraz pracy innych,

 11. Szanowania własności szkoły i innych osób (zabrania się chowania rzeczy kolegów i koleżanek dla zabawy).

 12. Kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,

 13. Przestrzegania regulaminu świetlicy.Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,

 • Pochwała przekazana opiekunom.

Kary

 • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.

 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)

 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy, pedagoga szkoły, Dyrektora szkoły.

 • Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

Współpraca z rodzicami

Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze świetlicy osobiście)
Korespondencja z rodzicami
Rozmowy telefoniczne
Rozmowy podczas zebrań z rodzicami.


Dokumentacja świetlicy

1. Plan pracy świetlicy szkolnej.

2. Tygodniowy rozkład zajęć.

3. Dziennik zajęć.

4. Zeszyt wejść i wyjść.

5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej. 


<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 
MAPA SERWISU
STATYSTYKA