Logo PSP Mogielnica

menu

Licznik pobran-odwiedzin

W tym miesiącu: 86
W sumie: 8386

Program Profilaktyki

PROGRAM

PROFILAKTYKI

 

w Publicznej Szkole Podstawowej

w Mogielnicy

Przesłanki do opracowania i realizacji programu.

Od wielu lat obserwujemy zachowanie dzieci podczas zajęć edukacyjnych, w czasie przerw śródlekcyjnych na korytarzu i podwórku szkolnym i na wycieczkach, a także po zajęciach lekcyjnych. Oglądamy programy telewizyjne i czytamy prasę, w której często odnotowuje się niepokojące zjawiska agresji, przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

U małych dzieci agresja ma charakter spontaniczny, jest mimowolna, z reguły pozbawiona intencji wyrządzenia krzywdy, niszczenia. U dorastającej młodzieży akt agresji i przemocy są intencjonalne. Agresja to poważne i niebezpieczne zjawisko wśród młodych ludzi, których psychika dopiero się kształtuje.

Świat dziecka na przestrzeni kilkunastu lat znacznie się zmienił. Ma to związek z transformacją polityczno – gospodarczą. Społeczeństwo skupione jest na pracy zawodowej w obawie o dobra materialne. Dorośli mało czasu poświęcają na wychowanie dzieci. Dzieci jak zawsze oczekują od rodziców miłości, akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli te potrzeby nie zostaną zaspokojone, rodzą się problemy natury emocjonalnej. Kiedy natomiast dodamy do tego ogromny wpływ, jaki mają na kształtującą się psychikę gry komputerowe, telefony komórkowe i środki masowego przekazu, zwłaszcza telewizja, otrzymamy odpowiedź, skąd tyle agresywnych, sfrustrowanych uczniów w szkołach.

Jako nauczyciele nie pozostajemy na to obojętni. Opracowaliśmy szkolny program profilaktyki. Program ten sporządzaliśmy na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół (Dz. U nr 61 poz. 624 oraz z 2002 r. nr 10, poz. 96, ramowy statut: § 2, ust. 1 pkt 1). Świadomi wagi problemu podejmujemy działania profilaktyczne, interwencyjne, w których realizacji uczestniczy dyrektor, nauczyciele, rodzice, oraz organizacje działające na rzecz szkoły.

Poruszanie się w profilaktyce przemocy, szczególnie z dziećmi w młodym wieku szkolnym, wymaga dużej umiejętności, począwszy od stworzenia przyjaznej atmosfery. Istotne jest oddziaływanie na wyobraźnię, odwoływanie się do doświadczeń dziecka tak, aby nie urazić jego uczuć.

Program ten sporządza się na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 96, ramowy statut: § 2, ust. 1 pkt 1).

 

Program opisuje wszelkie działania szkoły o charakterze profilaktycznym w celu przeciwdziałania różnym zagrożeniom występującym w środowisku dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy.

 

Główne zagrożenia, które w sposób ciągły towarzyszą naszym dzieciom to:

 • palenie papierosów

 • zagrożenia związane z dopalaczami

 • picie alkoholu

 • kradzieże

 • agresja słowna, czynna i psychiczna

 • brak dyscypliny

 • brak motywacji do nauki

 • nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

 • uzależnienie od komputera, telewizji i telefonu komórkowego

 • nadmierne spożywanie napojów energetyzujących

 • mała aktywność fizyczna.

Celem działań wszystkich nauczycieli, wychowawców i rodziców jest pełne włączenie się w działania wychowawcze i zapobiegawcze, aby prawidłowo:

 1. Zdiagnozować problemy dzieci – wychowawcy, rodzice.

 2. Prowadzić profesjonalne działania wychowawczo – profilaktyczne wykorzystując:

 • Zajęcia dydaktyczne z poszczególnych przedmiotów,

 • Godziny z wychowawcą klasy,

 • Zajęcia pozalekcyjne – wycieczki, wyjazdy na basen, do kina i teatru, udział w pracy kół zainteresowań, korzystanie z pracowni komputerowej i biblioteki,

 1. Tworzyć bezpieczną, ciepłą atmosferę w szkole przez wszystkich pracowników szkoły.

 2. Budować wzajemne zaufanie i poczucie własnej wartości u każdego ucznia.

 3. Pomagać uczniom w rozpoznawaniu stresu i radzenia sobie z nim.

 4. Promocja zdrowego stylu życia poprzez wdrazanie do racjonalnego odżywiania i wzmożonej aktywności fizycznej.

Procedury osiągnięcia celów:

 • spotkania z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, uruchomienie punktu konsultacyjnego dla rodziców i dzieci (spotkania z psychologiem),

 • spotkania z przedstawicielem policji, straży pożarnej

 • prelekcje policjanta dla rodziców na temat jak rozpoznać problem u swojego dziecka,

 • spotkania z przedstawicielem policji na temat agresji, przestępstw i ich skutków,

 • przystąpienie uczniów klas I-III do programu „Owoce i warzywa.” Propagowanie zdrowego stylu życia. Prelekcja nauczyciela na ww. temat dla rodziców,

 • promowanie zdrowego stylu życia psychicznego i fizycznego w ramach lekcji wychowania fizycznego, wyjazdów na basen, wycieczek szkolnych i pracy kół zainteresowań, godzin wychowawczych,

 • przeprowadzanie przesiewowych badań mowy, słuchu i wad postawy, kontrolne badania stanu uzębienia (zapobieganie próchnicy),

 • informowanie dzieci o szkodliwość środków odrzucających w ramach lekcji przyrody i pozostałych przedmiotów,

 • udzielanie dzieciom i ich rodzicom informacji o dostępnych formach porad i konsultacji przez specjalistów psychologów, lekarzy oraz form tej pomocy przez wychowawców i nauczycieli,

 • organizowanie zajęć związanych z rozwojem dzieci (WDŻ)

 • przygotowanie do świadomego korzystania ze środków multimedialnych (uzależnienie od komputera) w ramach lekcji informatyki,

 • prowadzenie działalności edukacyjnej przez bibliotekę szkolną i publiczną.

 • zajęcia warsztatowe na godzinach wychowawczych.

Narzędzia stosowane do osiągnięcia ww. celów:

 • ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

 • prelekcje, pogadanki, indywidualne rozmowy,

 • prezentacje z zastosowaniem technik multimedialnych,

 • filmy tematyczne,

 • programy wychowawcze wychowawców klas,

 • akcje profilaktyczne:

  • apele szkolne

  • spotkania instruktażowe z przedstawicielami straży pożarnej i policjantami.

Spodziewane efekty:

 • zmniejszenie zjawiska przemocy wśród uczniów,

 • zbudowanie wizerunku szkoły bezpiecznej, przyjaznej każdemu uczniowi,

 • wzrost wiedzy i świadomości uczniów i ich rodziców na temat uzależnień oraz przeciwdziałania im,

 • umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami,

 • nauczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia ludzi, poszanowania godności drugiego człowieka,

 • osiągnięcie umiejętności dokonywania wartościowych i sensownych wyborów w życiu,

 • radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów,

 • nauczenie się mówienia o tym, o czym dzieci myślą,

 • wzrost poczucia własnej wartości, empatii,

 • wzrost wiedzy i świadomości uczniów i ich rodziców na temat korzystnego wpływu zdrowego stylu życia na prawidłowy rozwój psychofizyczny.

Uwagi:

 1. Program ten jest zgodny z programem wychowawczym szkoły i programami wychowawczymi poszczególnych klas.

 2. Program ten będzie poddawany systematycznej ewaluacji,

 3. Program profilaktyki będzie dostosowany do oczekiwań dzieci i ich rodziców.

Wykaz dokumentów wykorzystywanych podczas opracowania programu :

 • rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458),

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowywania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 Nr 51, poz. 458),

 • programy wychowawcze z minionych lat,

 • publikacje szkolne, literatura pedagogiczna,

 • dokumentacja szkolna,

 • własne doświadczenia i spostrzeżenia.

 

 

Dyrektor zaprasza

Sonda

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.